fbpx

ניהול תיקים IRA

קופת גמל בניהול אישי, מוצר חדשני המאפשר למשקיע לנהל את כספי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלו, הן באופן עצמאי והן ע"י מנהל תיקים חיצוני מטעמו. עפ"י תקנות אשר יזם משרד האוצר, רשאי כל אדם המחזיק קרן השתלמות מכל סוג, בין אם נזילה ובין אם לא, וכן כל אדם החוסך בקופת גמל במעמד עצמאי, אשר כספיו נזילים, לנהל בצורה אינדבידואלית את כספיו בקופה.

היתרון המרכזי של קופת גמל בניהול אישי, לאחר תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, הוא משטר מיסויי מהפכני. שימוש נכון בקופת גמל בניהול אישי יאפשר לחוסך לממש ביעילות מירבית את יעדי היחיד והמשפחה בכל הנוגע לניהול נכסים לטווח ארוך, יצירת מקורות פנסיוניים להגנה ותכנון העברת הנכסים לדור הבא.

גילוי נאות: בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. האמור לעיל אינו מהווה המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה בקופות גמל ו/או קרנות השתלמות והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם ו/או תחליף לכל האמור בתקנון קופת הגמל. מומלץ לבדוק את הנושא עם רו"ח/ יועץ מס של הלקוח.