fbpx

סקירה חודשית חודש מאי

מגפת הקורונה, השפעותיה ודרכי ההתמודדות בהן נקטו המדינות השונות המשיכו להיות במוקד העניינים. בחודש אפריל ניכרה מגמה של בלימת המגיפה וירידת בשיעור החולים החדשים, בין השאר בישראל וברוב מדינות אירופה. למרות נתוני מאקרו קטסטרופליים אשר באו היטב לידי ביטוי בקריסת מחירי הנפט, צמיחה שלילית ואבטלה גבוהה מאוד של יותר מ-20%, השווקים הפיננסים המשיכו לעלות גם החודש.
שווקי ההון לא התרשמו מהנתונים שהתפרסמו והתמקדו בקצב ההתאוששות הצפוי. לאור קצב החזרה לשגרה יש מקום לאופטימיות זהירה, אולם יש להמשיך ולבחון באופן רציף את קצב ההתאוששות ופרמטרים מרכזיים כגון רמת האבטלה, הצריכה הפרטית וצמיחת התוצר.

אג"ח

לאחר שבחודש אפריל נהנה האפיק הקונצרני מעליות שערים חדות, בחודש מאי נרשמה מגמה מעורבת באג"ח הקונצרני בישראל. בעוד מדדי התל בונד השקלים רשמו ירידות שערים במהלך החודש, צמודי המדד הוסיפו לערכם כ-1% בממוצע.
לדעתנו, שוק האג"ח הקונצרני מגלם את הסיכונים הגלומים בו כיום ואנו ממליצים על השקעה במשקל יתר באופן סלקטיבי באגרות חוב בהן המרווחים ביחס לסיכון הגלום מעניינים להשקעה, לצד הותרת יתרות מזומן גבוהות.
ניתן לציין שני סגמנטים בהם רמת הסיכון והתשואות עלו באופן חריג: חברות הקשורות לתחום הגז והנפט אשר סובלות מהירידות החדות במחירי האנרגיה וחברות הליסינג אשר ברובן הגיעו למשבר עם מינוף גבוה מאוד והחשיפה שלהן לחולשה בשוק התעסוקה ולמחירוני הרכבים מציבה אותן בסיכון גבוה.

מניות

שווקי המניות ברחבי העולם המשיכו בתיקון הנאה אשר החל במחצית השנייה של חודש מרץ וסיימו גם את חודש מאי בעליות שערים. מדדי המניות בישראל הציגו החודש תשואת חסר משמעותית ביחס למדדים הגלובליים בהשפעת הירידות במדדי מניות האנרגיה, הנדל"ן והביטוח.
מדדי המניות המובילים בארה"ב ממשיכים להפגין ביצועים עודפים עקב החשיפה הגבוהה לטכנולוגיה, סקטור עליו המלצנו ואשר לדעתנו ממשיך להיות אטרקטיבי. בישראל, הסקטורים המועדפים עלינו ממשיכים להיות: פיננסים, נדל"ן למגורים וכעת גם נדל"ן מניב. צירפנו את הנדל"ן המניב להמלצותינו למרות הסנטימנט השלילי והירידה האפשרית בשכר הדירה בהווה ובעתיד, זאת עקב תמחור מאוד אטרקטיבי של חלק ניכר ממניות הסקטור, המגלם קריסה משמעותית במודל העסקי ובביצועי החברות.