fbpx

סיכוני השקעה

מהם הסיכונים העיקריים הקשורים בהשקעות פיננסיות?

חשוב שתהיו מודעים לסיכונים השונים אשר קיימים בהשקעות פיננסיות. הדבר יאפשר לכם לקבל החלטה מושכלת האם אתם מסוגלים ומוכנים לקבל את הסיכון הכרוך בהשקעה. במאמר זה נביא לכם את הסיכונים העיקריים הקשורים בהשקעות פיננסיות. עבור מוצרי השקעה מסוימים, כגון מוצרים מובנים ואופציות, עשויים להיות סיכונים אחרים.

סיכון מחיר

סיכון מחיר הוא הסיכון שערך ההשקעה שלכם יפחת. סיכון זה משתנה מהשקעה אחת לאחרת ותלוי בין היתר בגורמים הבאים:

  • ביצועי ההשקעה עצמה
  • היצע וביקוש להשקעה
  • סנטימנט שוק (ראה גם: סיכון שוק)

 

סיכון שוק

סיכון שוק הוא הסיכון הנובע מתנודתיות בשוק כתוצאה מסנטימנט משתנה בשוק. סיכון זה מכונה גם "תנודתיות". השוק בדרך כלל רגיש מאוד למצבי רוח משתנים. כאשר הסנטימנט חיובי, מחירי ההשקעות שלכם עשויים לעלות. אבל סנטימנט שלילי עלול לגרום לירידת מחירים.

סיכון ריכוזיות

הפתגם "לא שמים את כל הביצים בסל אחד" נכון מאוד לניהול השקעות. חשוב לפזר את ההשקעות שלכם על פני קטגוריות ועסקים שונים. אם הריכוזיות בתיק גבוהה המשמעות היא שאתם משקיעים יותר מדי בהשקעה בודדת או בכמה השקעות. אם הדברים לא הולכים טוב עם ההשקעות האלה, תהיה לך יכולת מוגבלת או אפסית לפצות על ההפסדים מהשקעות אלה עם רווחים מהשקעות אחרות.

סיכון לווה

רוב אגרות החוב (אג"ח) מונפקות על ידי חברות או ממשלות. אלה הם הלווים. שווי האג"ח קשור ישירות לחוות הדעת של השוק על הלווה. בכל הקשור לאגרות חוב, הציפייה שהלווה יחזיר בסוף התקופה את הריבית ואת סכום הקרן ממלאת תפקיד מפתח. 

ציפייה זאת נקראת "דירוג האשראי של הלווה". ככל שדירוג האשראי של הלווה גבוה יותר, הריבית שתוכל להרוויח על האג"ח תהיה נמוכה יותר. ככל שדירוג האשראי נמוך יותר כך הריבית תהיה גבוהה יותר. אם דירוג אשראי של לווה נפגע, זה בדרך כלל יביא לירידת מחיר אגרות החוב של אותו לווה. שיפור בדירוג האשראי יביא בדרך כלל לעליית מחיר של אגרות החוב.

סיכון שער חליפין

כאשר מוצר השקעה מונפק במטבע שאינו שקל ישראלי, משקיעים חשופים לסיכון הקשור לערך המטבע בהשוואה לשקל. המטבע האחר עשוי לעלות או לרדת בערכו בהשוואה לשקל.

סיכון ריבית

סיכון ריבית הוא הסיכון לשינויים בריבית בשוק. ריבית היא סכום הכסף הנוסף המשולם על ידי לווה למלווה תמורת הזכות להשתמש בסכום כסף מסוים. אם ריבית השוק תשתנה, הדבר עשוי להשפיע על מחירי המניות ואגרות החוב המציעות ריבית קבועה.

זה גם הופך את סיכון הריבית לסיכון מחיר. באופן כללי,

  • אם הריבית תעלה, מחירי איגרות החוב המציעות ריבית קבועה ומניות יירדו;
  • אם הריבית תרד, מחירי איגרות החוב המציעות ריבית קבועה ומניות יעלו.

 

סיכון נזילות

זה הסיכון שלא תוכלו למכור את ההשקעה שלכם בקלות מכיוון שיש לה ביקוש קטן או אין לה ביקוש בכלל.

סיכון פוליטי

זהו הסיכון לכך שמהלכים ממשלתיים מסוימים ישפיעו לרעה על השקעותיך.

סיכון אינפלציה

זהו הסיכון שערכו של השקל יירד. המשמעות היא שכח הקנייה שלכם בשקלים מצטמצם.

סיכון השקעה מחדש

עבור אגרות חוב, למשל, זהו הסיכון שלא תוכלו להשקיע באג"ח דומה כאשר האג"ח שלכם יפדה ותקבלו כסף בחזרה, אותו להשקיע מחדש.

מצבים בלתי צפויים

עלולים לנבוע משינוי דרסטי בחקיקה, אסון טבע או אירוע טרור. גם עם פרופיל סיכון נמוך, מצבים לא צפויים עשויים להשפיע על התשואה מההשקעות שלך.