fbpx

גילוי נאות

פסטרנק שהם ניהול השקעות בע"מ (להלן: "החברה") עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה 1995 ("חוק הסדרת העיסוק") ואינה עוסקת בייעוץ השקעות. במסגרת פעילותה כ"משווק השקעות" עשויה החברה לקבל טובות הנאה בקשר עם הנכסים הפיננסים הנרכשים לחשבון הלקוח. החברה רשאית להעדיף נכסים פיננסים אשר יש לה זיקה אליהם, וזאת על פני נכסים פיננסים אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח, אשר אין לחברה זיקה אליהם. רשימת הנכסים אשר לחברה זיקה אליהם עשויה להתעדכן מעת לעת באתר החברה.

אין באמור בסקירות המופיעות באתר החברה ו/או בדף הפייסבוק שלה ו/או בכל עמוד של החברה ברשת חברתית (להלן "אתרי החברה") אחרת כדי להוות תחליף לשיווק השקעות על ידי משווק השקעות או מנהל תיקים בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואין לראות במידע המפורסם באתרי החברה משום הצעה לרכישת ני"ע ו/או קרנות נאמנות.

יודגש, כי החברה עשויה להחזיק בניירות ערך המוזכרים בסקירות המפורסמות באתרי החברה בתיקים המנוהלים על ידה עבור לקוחותיה, בקרנות הנאמנות שהשקעותיהן מנוהלות על ידה ו/או בחשבונות הנוסטרו של החברה.

המידע המובא בסקירות מבוסס על מידע שפורסם על ידי החברות נשוא הסקירה, דיווחי החברות לציבור, מאגרי מידע פומביים ו/או באמצעי התקשורת השונים. פסטרנק שהם ו/או עובדיה לא יהיו אחראים למהימנותו של המידע, לנתונים המובאים בסקירות, לשלמות הסקירה ואין לראות בסקירה זו, ממצאיה או מסקנותיה משום המלצה לבצע פעולה כלשהי ו/או ליצירת רווח כלשהו לקורא.

החברה הינה מנהלת השקעות חיצונית בקרנות נאמנות שבניהול איילון קרנות נאמנות בע"מ ועל כן פסטרנק שהם ניהול השקעות בע"מ קשורה לאיילון קרנות נאמנות והינה בעלת זיקה לנכסים פיננסים שהונפקו או מנוהלים על ידה.

רשימת קרנות הנאמנות:

פסטרנק שהם (1B)(!) 10/90  (מס' ני"ע 5132204)

פסטרנק שהם (1B) 10/90  (מס' ני"ע 5137765) 
(קרן חדשה, מיום 20.11.23. התאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות תסתיים עד ליום 03.01.24)

פסטרנק שהם (0A)(!) אג"ח חברות ללא מניות (מס' ני"ע 5125463)

פסטרנק שהם (2B) 15/85 (מס' ני"ע 5136080)

פסטרנק שהם (2B) 20/80 (מס' ני"ע 5134234)

פסטרנק שהם (2B) 30/70 (מס' ני"ע 5130810)

פסטרנק שהם (4D) גמישה (מס' ני"ע 5129606)

פסטרנק שהם (0B) אג"ח כללי ללא מניות (מס' ני"ע 5134226)

פסטרנק שהם (4B) מניות (מס' ני"ע 5127576)

פסטרנק שהם (4B) מניות Mid Cap ישראל (מס' ני"ע 5136098)

פסטרנק שהם (4D) מניות חו"ל (מס' ני"ע 5133111)

פסטרנק שהם (0B)(!) אג"ח ללא מניות (מס' ני"ע 5137476)

פסטרנק שהם (6F) לונג/שורט קרן גידור בנאמנות (מס' ני"ע 1194323)

סימן קריאה (!) בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה, או מהפקדת מזומנים ופיקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן: "חשיפה לבנקים וברוקרים"), בתוספת חשיפה לאגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל למעט אם הן בדירוג AA ומעלה או דירוג מקביל לו, בנסיבות או בשיעורים הבאים:
השיעור הכולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים, בתוספת חשיפה לאגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל למעט אם הן בדירוג AA ומעלה או דירוג מקביל לו, עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן;
שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים עשוי לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשוי לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכול ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות);
לעניין זה:
  • קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שנייה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.
  • "אגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל" – לפי מועדי הכניסה לתוקף שנקבעו בהוראה מטעם רשות ניירות ערך למנהלי הקרנות בדבר גילוי בשם הקרן אודות חשיפה אפשרית לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולתאגיד בנקאי אצלו מוחזקים מזומנים ופקדונות של הקרן (נוסח חדש – 2021).
  • "חברה נטולת זיקה לישראל" – חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: (1) אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; (2) מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; (3) מניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; (4) ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל. לעניין זה יראו חברה כחברה שניהול עסקיה בתוך ישראל אם המנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה (יו"ר דירקטוריון המועסק בתפקידו בשיעור העולה על 50% משרה) הם תושבי ישראל ומרבית חברי הדירקטוריון שלה הם תושבי ישראל.
  • דירוג AA כאמור לעיל או דירוג מקביל לו – לא כולל דירוג (AA-) או דירוג מקביל לו."
"אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – BBB-  (BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.
פרופיל חשיפה
לנוחיותך, להלן פירוט הערכים המבטאים את שיעור החשיפה המירבי של הקרן למניות ולמטבע חוץ, בערכו המוחלט , לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, על פי תקנות השקעות משותפת בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח 2007:
 מקרא פרופיל חשיפה למניות:
0 –  ללא חשיפה למניות
1 – חשיפה של עד 10% למניות בערך מוחלט
2  – חשיפה של עד 30% למניות בערך מוחלט
3  – חשיפה של עד 50% למניות בערך מוחלט
4  – חשיפה של עד 120% למניות בערך מוחלט
5  – חשיפה של עד 200% למניות בערך מוחלט
6  – חשיפה של מעל 200% למניות בערך מוחלט
מקרא פרופיל חשיפה למט"ח:
0  – ללא חשיפה למט"ח
A  – חשיפה של עד 10% למט"ח בערך מוחלט
B  – חשיפה של עד 30% למט"ח בערך מוחלט
C  – חשיפה של עד 50% למט"ח בערך מוחלט
D  – חשיפה של עד 120% למט"ח בערך מוחלט
E  – חשיפה של עד 200% למט"ח בערך מוחלט
F  – חשיפה של מעל 200% למט"ח בערך מוחלט