fbpx

תנאי שימוש

תנאי שימוש כלליים

הגלישה והשימוש באתר זה של פסטרנק שהם בית השקעות בע"מ (להלן: "פסטרנק שהם"), על השירותים השונים אשר יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם )להלן –"האתר"( הנם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה להוראות ולתנאים אלה והתחייבות לפעול לפיהם.
תנאי השימוש הכלליים נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ויחולו ויחייבו את כל הגולשים/ות באתר.

1. לפסטרנק שהם אין כל אחריות על הסיכונים הנובעים מהגלישה באינטרנט או בדואר אלקטרוני. ידוע, כי השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף את הגולש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת (להלן, יחד ולחוד – "מחשב אישי").
2. הגולש מודע לכך שהוא האחראי לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע, ככל שיינתנו לו על ידי פסטרנק שהם, וחלה עליו החובה לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשב האישי.
3. השימוש במידע שבאתר זה הינו על אחריותו הבלעדית של הגולש.
4. פסטרנק שהם עושה את מירב המאמצים להבטיח כי המידע שיופיע באתר יהיה מבוסס, אמין ונכון, אולם, פסטרנק שהם אינה יכולה להבטיח את מידת הדיוק של המידע, את שלמותו, את עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
5. המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו בלבד, ואין לפסטרנק שהם כל חובה לעדכנו, לאור זאת, עשוי המידע באתר לא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר ויתכנו שינויים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר זה.
6. בכל מקרה של סתירה בין המידע המופיע באתר לבין פרסומים רשמיים אחרים יגברו הפרסומים הרשמיים על המידע המופיע באתר, ולא יהיו לגולש כל טענות בקשר לכך. כמו כן, עשוי המידע העולה לאתר להתקבל מצדדים שלישיים, ולפסטרנק שהם לא תהיה כל אחריות באשר לנאותות המידע המתקבל מצדדים אלו.
7. פסטרנק שהם, בעלי מניותיה, עובדיה ונושאי המשרה בה אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל הפסד או נזק אשר עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע באתר, מהשמטת מידע מהאתר, מהופעה לא רציפה של האתר באינטרנט, לרבות הפסקת הופעת האתר כליל וכן ממעשים או מחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת האתר ובהכנתו ו/או בהכנת המידע המפורסם באתר או הנתונים עליהם הוא מבוסס. כמו כן, הגורמים הנזכרים לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לתביעות משפטיות שינבעו מהמידע המפורסם באתר זה ולא יהיו אחראים כלפי צד כלשהו בקשר עם שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר זה או בגין חוסר היכולת להשתמש במידע שבאתר.
8. הגולש יחויב בכל הנזקים שייגרמו לפסטרנק שהם וישפה את פסטרנק שהם, בעלי מניותיה, נושאי המשרה בה ו/או עובדיה בגין כל נזק, הפסד, תשלום ו/או הוצאה (לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט) שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש באתר או שימוש בלתי מוסמך באתר או במידע שבו.
9. פסטרנק שהם אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר, שינויים בזמני התגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משרותיו.
10. כל שימוש באתר, לרבות הורדת תוכנות, תוכן או אפליקציות שונות ככל ויועלו על ידי פסטרנק שהם, הינה באחריות הגולש. לא תהיה לפסטרנק שהם כל אחריות על כל נזק שייגרם לגולש כתוצאה מהורדת תוכנה/תוכן מהאתר, לרבות פגיעה הנובעת מרכיבי נוזקה.
11. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים אליהם יגיע הגולש על ידי שימוש באתר. לפסטרנק שהם אין כל שליטה על הקישורים ואין היא מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן גושפנקא, תוקף, אישור, המלצה או העדפה על ידי פסטרנק שהם לאותם אתרים מקושרים, תוכנם, מפעיליהם או למוצרים והשירותים המוצגים בהם. פסטרנק שהם לא תשא באחריות, במישרין או בעקיפין, לתוכן המופיע באתרים, לשימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתרים המקושרים ולשירותים ולמוצרים המוצעים בהם או במודעות המתפרסמות בהם.
12. האתר עשוי לאפשר העברת ו/או פרסום מסרים על ידי הגולשים. מסרים אלה הנם באחריותם הבלעדית של שולחיהם ופסטרנק שהם ו/או כל צד שלישי לא ישאו בכל אחריות בגינם. אין להעלות ו/או לשלוח לאתר זה או באמצעותו כל חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, או בלתי רלבנטי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פסטרנק שהם תהיה רשאית אך לא חייבת להסיר או לערוך מסרים, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדית אינם עומדים בדרישות הנ"ל.
13. ידוע לגולש כי המידע הנמסר על ידו באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של פסטרנק שהם ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד. כמו כן, בעצם מסירת מידע באתר, מצהיר בזאת הגולש, מוסר המידע, כי בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ולכל דין, פסטרנק שהם רשאית להעביר את המידע שמסר לכל צד שלישי כלשהו, ככל שהדבר יידרש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, והכל לצורך אספקת שירות יעיל לגולש, מוסר המידע.
14. ככל והגולש אישר זאת במפורש באתר החברה:
14.1. מאשר הגולש לפסטרנק שהם לפנות אליו לצורכי שיווק, דיוור ישיר ומשלוח "דבר פרסום" בכל אמצעי מדיה, ובכלל זה במסרונים (SMS ,ווטסאפ וטכנולוגיות דומות), דואר אלקטרוני, מערכות חיוג אוטומטיות ופקסימיליה.
14.2. מובא לידיעת הגולש, כי באפשרותו לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת על ידי פניה חוזרת לפסטרנק שהם באמצעות טלפון 7018238-074 ,דוא"ל -ps@infoil.co.invest ומסירת הודעה בדבר כוונתו זו.
14.3. ידוע לגולש והוא מאשר בזאת לפסטרנק שהם לאחסן את המידע אודותיו במאגר המידע הרשום על שמה, וכי כל מידע שנמסר על ידו לפסטרנק שהם במסגרת ניהול הקשר עימו נמסר מרצונו ובהסכמתו ובהתאם לכל דין.
15. לפסטרנק שהם הזכות לשנות מעת לעת את הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדית, בלא צורך להודיע לגולשים על כל מראש, וכל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך מפסטרנק שהם בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם. לא תהא לגולש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כספית כלפי פסטרנק שהם בין שינויים כאמור ו/או שיבושים ו/או שגיאות העלולים לקרות אגב השינויים.
16. אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין פסטרנק שהם לבין הגולש.
17. אתר זה, המידע, תוכנות הניתנות להורדה ממנו ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על-פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות.
18. על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב- יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.
19. השירותים באתר זה אינם מוצעים מקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי./