fbpx

ניהול השקעות של קרנות נאמנות

קרן נאמנות הינה מכשיר פיננסי שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך הנסחרים בבורסות בארץ או בחו"ל. קרן הנאמנות מנוהלת על ידי מנהל הקרן אשר הינו מנהל השקעות בעל רישיון לניהול השקעות.
בקרן נאמנות אקטיבית באפשרות מנהל ההשקעות לבחור להשקיע בכל ני"ע אשר הוא מוצא לנכון להשקעה בכפוף למדיניות ההשקעה של הקרן.

קרן נאמנות היא מכשיר השקעה בשוק ההון, המאפשר למספר רב של משקיעים להשקיע במשותף במגוון אפיקי השקעה ומכשירים פיננסיים, כגון מניות, איגרות חוב ממשלתיות, איגרות חוב קונצרניות (איגרות חוב שחברות מנפיקות) וקרנות סל. קרן נאמנות, לעומת השקעה ישירה בשוק ההון, מאפשרת גם למשקיע חסר ניסיון להשיג חשיפה רחבה למגוון פעילויות ונכסים בשוקי ההון בארץ ובחו"ל.

פסטרנק שהם מונה כמנהל השקעות של קרנות נאמנות בניהול מנהל הקרן איילון קרנות נאמנות בע"מ.

No data was found