fbpx

גילוי נאות

פסטרנק שהם ניהול השקעות בע"מ (להלן: "החברה") עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה 1995 ("חוק הסדרת העיסוק") ואינה עוסקת בייעוץ השקעות. במסגרת פעילותה כ"משווק השקעות" עשויה החברה לקבל טובות הנאה בקשר עם הנכסים הפיננסים הנרכשים לחשבון הלקוח. החברה רשאית להעדיף נכסים פיננסים אשר יש לה זיקה אליהם, וזאת על פני נכסים פיננסים אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח, אשר אין לחברה זיקה אליהם. רשימת הנכסים אשר לחברה זיקה אליהם עשויה להתעדכן מעת לעת באתר החברה.

אין באמור בסקירות המופיעות באתר החברה ו/או בדף הפייסבוק שלה ו/או בכל עמוד של החברה ברשת חברתית (להלן "אתרי החברה") אחרת כדי להוות תחליף לשיווק השקעות על ידי משווק השקעות או מנהל תיקים בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואין לראות במידע המפורסם באתרי החברה משום הצעה לרכישת ני"ע ו/או קרנות נאמנות.

יודגש, כי החברה עשויה להחזיק בניירות ערך המוזכרים בסקירות המפורסמות באתרי החברה בתיקים המנוהלים על ידה עבור לקוחותיה, בקרנות הנאמנות שהשקעותיהן מנוהלות על ידה ו/או בחשבונות הנוסטרו של החברה.

המידע המובא בסקירות מבוסס על מידע שפורסם על ידי החברות נשוא הסקירה, דיווחי החברות לציבור, מאגרי מידע פומביים ו/או באמצעי התקשורת השונים. פסטרנק שהם ו/או עובדיה לא יהיו אחראים למהימנותו של המידע, לנתונים המובאים בסקירות, לשלמות הסקירה ואין לראות בסקירה זו, ממצאיה או מסקנותיה משום המלצה לבצע פעולה כלשהי ו/או ליצירת רווח כלשהו לקורא.

החברה הינה מנהלת השקעות חיצונית בקרנות נאמנות שבניהול איילון קרנות נאמנות בע"מ ועל כן פסטרנק שהם ניהול השקעות בע"מ קשורה לאיילון קרנות נאמנות והינה בעלת זיקה לנכסים פיננסים שהונפקו או מנוהלים על ידה.