fbpx

אמנת שירות

אמנה זו מהווה כתב התחייבות מטעם עובדי פסטרנק שהם לאופן מתן השירות וניהול ההשקעות ללקוחות החברה. האמנה גובשה מתוך תפיסה הממקמת את הלקוח במרכז העשייה ונועדה לתת פומבי, לתודעת השירות אשר מתבססת על העקרונות הבאים: שירות אישי, מקצועיות, הוגנות ושקיפות, זמינות וחדשנות.
על בסיס עקרונות אלו, אנו, עובדי החברה, נשאף ליישומם של הערכים הבאים:

שירות אישי:

1. ליווי הלקוח נעשה ע"י איש מקצוע בעל רישיון ניהול השקעות, חבר ועדת השקעות

2. אנו מחויבים ליצור קשר עם הלקוח בתדירות רבעונית

3. אנו מחויבים ליזום קשר נוסף בהתאם למגמות בשווקים ולצרכי הלקוח

מקצועיות:

1. אנו פועלים לניצול הזדמנויות בשווקים ולמהירות תגובה בניהול ההשקעות

2. אנו שואפים להוביל בביצועים תוך הקפדה על ניהול סיכונים

3. אנו מחויבים ללמידה מתמדת תוך הכשרה והקניית ידע מקצועי לעובדי החברה

הוגנות ושקיפות:

1. אנו לוקחים אחריות על טעויות שבצענו ומביאים אותן לידיעת הלקוח בזמן אמת

2. אנו מחויבים לספק ללקוח גילוי נאות מלא של ניהול השקעותיו

3. אנו מעדכנים את הלקוח בהקדם האפשרי בכל שינוי הנוגע לתנאי החשבון

זמינות:

1. אנו מחויבים לזמינות גבוהה ומענה שוטף ללקוח באותו יום עסקים

2. אנו מעמידים לרשות הלקוח מגוון רחב של אמצעי תקשורת מהמתקדמים ביותר

חדשנות:

1. אנו שואפים לאימוץ טכנולוגיות חדשות בדגש על אוטומציה ודיגיטציה של תהליכי עבודה

2. מנהלי החברה שואפים לשמוע את כלל העובדים לשיפור וייעול תהליכי העבודה