מניות

מדיניות ההשקעות:
 1. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יפחת מ- 50% ולא יעלה על 120%.
 2. שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.
 3. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה* לא יעלה על 30%.
 4. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*, בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה** לא יעלה על 120%, ובלבד ש:
  1. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%.
  2. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.
 5. יתרת החשיפה תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
 6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
נתונים כלליים
מספר קרן: 5127576
סיווג מס: פטורה
דמי ניהול: 0.9%***
שיעור הוספה: 0
מנהל הקרן:איילון קרנות נאמנות
בע"מ
מנהל השקעות חיצוני: פסטרנק
שהם ניהול השקעות בע"מ
נאמן הקרן: חברה לנאמנות של
בנק אגוד בע"מ
עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט
עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט
סיווג הקרן: מניות בארץ, מניות כללי
הערות:
 
*"אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה
מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB-
( BBB – מינוס )או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג
הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור
לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי
מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.
**לעניין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות
והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן
מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי
קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות
שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור
לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.
*** עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי.
באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
^ קרן חדשה שיחידותיה הוצעו לראשונה ביום 06.06.18.
footer logo
addressרח’ יגאל אלון 94, מגדל אלון 2, תל אביב 6789140
address074-7018238
address 03-9661996
 • דרכים ליצירת קשר

  phone50.png
  טלפון
  074-7018238
  תהיו בקשר גם ב-